Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
- przez biuro klienta Meblex
- pisemnie na adres:
Al. T. Rejtana 49a, 35-326 Rzeszów
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@meblex.rzeszow.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
3. danych kontaktowych składającego reklamację

Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie określonym w prawie polskim, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Al. T. Rejtana 49a, 35-326 Rzeszów; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblex.rzeszow.pl

 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

Formularza odstąpienia od umowy

MEBLEX SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Al. Tadeusza Rejtana 49a, 35-326 Rzeszów

sklep@meblex.rzeszow.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Al. T. Rejtana 49a, 35-326 Rzeszów. Koszty zwrotu pokrywa zwracający. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło